Posts Tagged ‘tieng anh 10’

Đề thi tiếng việt vào lớp 6 Trần Đại Nghĩa năm học 2009-2010

Câu 1 : 1 điểm

a/ Từ ” chín ” trong các câu sau đây , từ nào là từ ồng âm , từ nào là từ đa nghĩa ?
– Lúa ngoài ồng đã chín (1) vàng

– Tổ em có chín ( 2 ) học sinh

– Nghĩ cho chín (3) rồi hãy nói .

b/ Trong câu thơ sau đây của Bác Hồ từ xuân có nghĩa như thế nào :

Mùa xuân (1) là Tết tròng cây

Làm cho đất nứoc càng ngày càng xuân ( 2 )

Câu 2 :

Tìm cặp từ hô ứng nốicác về câu trong nững câu ghép sau đây :

– Ngày chưa tắt hẳn trăng đã lên rồi.

– Chiếc xe ngựa vừa đậu lại, tôi đã nghe tiếng ông từ nhà vọng ra.

Câu 3: ( 2 điểm) Viết đoạn văn ừ 4 đến 5 câu nói ề nội dung đoạn thơ sau:

……Hạt gạo làng ta

Có bão tháng bảy

Có mưa tháng ba

Giọt mồ hôi sa

Những trưa tháng sáu

Núơc ai như nấu

Chết cả cá cờ

Cua ngoi lên bờ

Mẹ em xuống cấy…

( Trần Đăng Khoa, SGK Tiếng Việt 5, tập 1, trang 139)

Câu 4: ( 6 điểm)

Một mảnh vuờn nhỏ, một góc công viên,… là một thế giới nhỏ bé nhưng hết sức sinh động. Hãy rả lại môt thế giới nhỏ bé, sinh động mà em gần gũi, quen thuộc nhất.

 

 

 

Nguồn:   www.boiduongvanhoa.com

Luyện tập tiếng anh 10 chuyên đề so sánh

    Choose the best answer to fill in the gaps.

 1. Today is a ……………. day. The sun shines all the time.

a. windy                             b. sunny                        c. cloudy                       d. rainy

2. Ba is a hard- working student and he works …………………. on all the  subjects .

a. hard                      b. slowly                        c. carelessly                           d. carefully

3. In the South of Viet Nam, there are only two …………. a year.

a. times                    b. days                          c. seasons                    d. periods

  1. It is very ………….. because the wind blows quite hard.

a. sunny                            b. rainy                          c. snowy                       d. windy

4. In class you must listen  ……………… to the teacher.

a. hardly                            b. boringly                     c. carelessly                           d. carefully

5. The children are playing …………….. . They should be quite.

a. quietly                            b. eagerly                     c. happily                      d. noisily

6. In the sunny season, the ………….. shine(s) almost all the days.

a. snow                    b. clouds                       c. floods                        d. sun

7. The ……………. today is higher than yesterday. It must be over 37  C .

a. degree                           b. level                          c. humidity                    d. temperature

8. Viet Namhas a tropical……………….

a. climate                 b. weather                    c. temperature              d. season

9. My mother can dance very ………….. She is a professional dancer.

a. sweetly                b . softly                        c. loudly                        d. beautifully

10. InViet Nam, it is normally……………. in the South than in the North.

a. hot                        b. hotter                        c. hottest                       d. hoter

11. The food is …………… than the last time I ate it.

a. badder                           b. bad                                     c. worse                        d. worst

12. Ho Chi Minh cityis ………….. thanHanoi.

a. big                        b. bigger                       c. biggest                      d. biger

13. Children often learn very ……………….. things around them.

a. quickly                  b. quicker                      c. quickest                    d. quick

14. She can not sing …………… but she can play the piano beautifully.

a. good                     b. best                           c. goodly                       d. well

15. Helen always …………. with John in every school dancing competition.

a. dances                          b. dance                       c. dancing                     d, danced

16. It …………… dangerous to swim in deep rivers.

a. are                        b. is                               c. being                         d. be

17. The boy …………….. at home yesterday evening.

a. stay                      b. staying                      c. stayed                       d. stays

18. Last time, he ……………… very slowly.

a. driving                            b. drove                        c. driven                        d. drived

19. I now ………….. speak English perfectly.

a. can                       b. was                           c. could                         d. did

20. Jack is now …………….. than he used to be.

a. happy                            b. happier                     c. happiest                    d. happyer

21. The tourist company was ………….. down the street than I had thought.

a. farther                            b. far                              c. farer                          d. farest

22. There is nothing ………… than going swimming in hot weather.

a. gooder                           b. good                         c. better                         d. best

23. He tried very ……….. but still failled the exame.

a. hardly                            b. hard                          c. harder                       d. hardest

24. She came to school ……….. and had to stand outside for 15 minutes.

a. late                       b. lately                         c. latest                         d. latter

25. He was ……………. successful with the business.

a. complete              b. completion               c. completeness          d. completely

26. I ……….. everything will be all right soon.

a. hope                     b. hopes                       c. hoping                       d. hoped

27. I often …………….. up early in the morning.

a. gets                      b. getting                       c. got                                       d. get

28. Lan ……………. you some minutes ago.

a. phones                          b. phoning                    c. phoned                     d. phone

29. Don’t ……….. the door open when you go out.

a. leave                    b. leaves                       c. leaving                      d. left

30. David’s school ……….. is very bad this term.

a. report                             b. period                       c. day                                      d. semester

31. The …………. this year are longer and more difficult than those last year.

a. schools                b. notebooks                          c. time                           d. lessons

32. Our friends are more ……………… than us .

a. difficult                 b. intelligent                            c. easy                          d. tall