Posts Tagged ‘english 10’

Bài tập về nhà ngày 6/5

Bài 1: 3 nguời cùng mua 1 chiếc xe. Số tiến ngùơi thứ nhất góp bằng 1/6 số tiền ngùơi thứ hai, số tiền ngùơi thứ ba góp bằng 3/2 số tiền ngùơi thứ hai góp. Hỏi mỗi ngùơi góp bao nhiêu tiền biết số tiền mua chiếc xe là 48000USD.

Bài 2: Tìm một số có hai chữ số biết rằng nếu them số 0 vào giữa chữ số hàng chục và hàng đơn vị ta đụơc một số mới có ba chữ số hơn số cũ  216 đơn vị.

Bài 3: Một thửa ruộng hình chữ nhật có chu vi 60m. Nếu tăng chiều rộng them 4m va giảm chiều dài 2m thì đụơc 1 hình vuông.

a.    Tìm diện tích thửa ruộng.

b.    Ngùơi ta dung 1/3 diện tích để trồng hoa màu, 1/10 diện tích để làm lối đi. Tìm phần diệc tích còn lại

Bài 4: Một nhóm ngùơi ngày đầu tiên đào đụơc 1/9 đoạn đùơng và 2m, ngày thứ hai đào đụơc 1/3 đoạn đùơng còn lại và 5m thì còn lại 31m. Tìm đoạn đùơng phải đào.

Nguồn: www.boiduongvanhoa.com

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LỰONG CUỐI LỚP 3_ MÔN TOÁN

 

 

Bài 1:

Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng.
a/ Thứ tự thực hiện các phép tính trong biểu thức: 26 – 12 : 3 x 2 là:
A. Trừ – chia – nhân B. Nhân – chia – trừ
C. Chia – nhân – trừ D. Trừ – nhân – chia
b/ Từ ngày 25 tháng 7 đến 25 tháng 8 có …….ngày.
A. 28 B. 29 C. 30 D. 31
c/ Từ 11 giờ trưa đến 6 giờ chiều trong cùng một ngày thì kim dài và kim ngắn của chiếc đồng hồ gặp nhau mấy lần?
A. 4 lần B. 5 lần C. 6 lần D. 7 lần
d/ 256 dm = ……… m……….cm
A. 2m 56cm b. 25m 60cm C. 25m 6cm D. 2m 560cm
Bài 2:
10 + 12 + 14 + 16 + 18 + 20 b/ (125 – 17 x 4) x (12 – 11 – 1)
Bài 3:
a/ 7 x X = 735 : 3 b/ 48 : X : 2 = 4
Bài 4:

Lan có 56 que tính, Lan chia cho Hồng 1/4 số que tính đó, chia cho Huệ 1/3 số que tính còn lại. Hỏi sau khi chia cho 2 bạn Lan còn lại bao nhiêu que tính?
Bài 5:

Tìm một số biết rằng nếu lấy số đó nhân 8 rồi trừ đi tích của số đó với 5 thì được số lớn nhất có 3 chữ số.
Bài 6:

Một đám ruộng hình chữ nhật có chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Tính chiều dài và chiều rộng đám ruộng đó biết chu vi đám ruộng đó là 48 m.
Bài 7:
a/ Tính giá trị biểu thức sau, biết A = 100
282 – A : 2 = ( 1đ )
b/ Tính biểu thức sau bằng cách thuận tiện nhất :

19 + 18 + 17 + 16 + 14 + 21 + 22 + 23 + 24 + 26 ( 1đ )
Bài 8: Tìm X:
X : 9 = 17 (dư 8) X – 675 = 307 x 3 ( 2đ )

Bài 9 :
a/Tìm số bị chia, biết số chia là 3, thương là 18, số dư là số dư lớn nhất có thể có. ( 1,5đ )

b/ Tìm số chia, biết số bị chia là 223, số thương là 7, số dư là só dư lớn nhất có thể có. ( 1,5đ )

Bài 10:
Tổng số học sinh giỏi, khá, trung bình học kì I của trường Tiểu học Tân Trung là 296 em. Tổng số học sinh khá và học sinh trung bình là 206 em.
a/ Tính số học sinh giỏi của trường trong học kì I?
b/ Tính tổng số quyển vở nhà trường thưởng cho học sinh giỏi? Biết mỗi học sinh giỏi được thưởng 3 quyển vở? ( 2đ )

Bài 11:  Tìm X:

Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài bằng 120m. Chiều rộng bằng 1/3 chiều dài.

a.     Tính chu vi thửa ruộng đó.

b.    Thửa ruộng trên, ngùơi ta dung ½ diện tích thửa ruộng để trồng rau, 1/3 diện tích thửa ruộng để trồng ớt và diện tích còn lại để trồng khoai. Tìm diện tích trồng khoai.

Bài 12:

Trong kho có một số gạo. Ngày thứ nhất ngùơi ta chuyển đi 10 tấn, ngày thứ hai ngùơi ta chuyển đi 30 tấn, và ngày thứ ba ngùơi ta chuyển hết 10 tấn còn lại thì hết kho. Hỏi ngày thứ nhất chuyển đi bao nhiêu phần của kho.

luyen thi tran dai nghia,

Quý phụ huynh vui long để các em tự làm để đụơc đánh giá chính xác năng lực, không sử dụng tài liệu và làm bài đúng giờ.

Bài làm các em nộp về email : boiduongvanhoatdn@gmail.com

Chúc các em làm bài thật tốt!

Nguồn: www.boiduongvanhoa.com

Luyện thi trần đại nghĩa, luyện thi vào lớp 6 trần đại nghĩa, ôn thi trần đại nghĩa, chuyên trần đại nghĩa, trần đại nghĩa, tran dai nghia, chuyen tran dai nghia, luyen thi vao lop 6 tran dai nghia, truong chuyen, boi duong van hoa, bồi duỡng văn hoá,

Luyện tập tiếng anh 10 chuyên đề so sánh

    Choose the best answer to fill in the gaps.

 1. Today is a ……………. day. The sun shines all the time.

a. windy                             b. sunny                        c. cloudy                       d. rainy

2. Ba is a hard- working student and he works …………………. on all the  subjects .

a. hard                      b. slowly                        c. carelessly                           d. carefully

3. In the South of Viet Nam, there are only two …………. a year.

a. times                    b. days                          c. seasons                    d. periods

  1. It is very ………….. because the wind blows quite hard.

a. sunny                            b. rainy                          c. snowy                       d. windy

4. In class you must listen  ……………… to the teacher.

a. hardly                            b. boringly                     c. carelessly                           d. carefully

5. The children are playing …………….. . They should be quite.

a. quietly                            b. eagerly                     c. happily                      d. noisily

6. In the sunny season, the ………….. shine(s) almost all the days.

a. snow                    b. clouds                       c. floods                        d. sun

7. The ……………. today is higher than yesterday. It must be over 37  C .

a. degree                           b. level                          c. humidity                    d. temperature

8. Viet Namhas a tropical……………….

a. climate                 b. weather                    c. temperature              d. season

9. My mother can dance very ………….. She is a professional dancer.

a. sweetly                b . softly                        c. loudly                        d. beautifully

10. InViet Nam, it is normally……………. in the South than in the North.

a. hot                        b. hotter                        c. hottest                       d. hoter

11. The food is …………… than the last time I ate it.

a. badder                           b. bad                                     c. worse                        d. worst

12. Ho Chi Minh cityis ………….. thanHanoi.

a. big                        b. bigger                       c. biggest                      d. biger

13. Children often learn very ……………….. things around them.

a. quickly                  b. quicker                      c. quickest                    d. quick

14. She can not sing …………… but she can play the piano beautifully.

a. good                     b. best                           c. goodly                       d. well

15. Helen always …………. with John in every school dancing competition.

a. dances                          b. dance                       c. dancing                     d, danced

16. It …………… dangerous to swim in deep rivers.

a. are                        b. is                               c. being                         d. be

17. The boy …………….. at home yesterday evening.

a. stay                      b. staying                      c. stayed                       d. stays

18. Last time, he ……………… very slowly.

a. driving                            b. drove                        c. driven                        d. drived

19. I now ………….. speak English perfectly.

a. can                       b. was                           c. could                         d. did

20. Jack is now …………….. than he used to be.

a. happy                            b. happier                     c. happiest                    d. happyer

21. The tourist company was ………….. down the street than I had thought.

a. farther                            b. far                              c. farer                          d. farest

22. There is nothing ………… than going swimming in hot weather.

a. gooder                           b. good                         c. better                         d. best

23. He tried very ……….. but still failled the exame.

a. hardly                            b. hard                          c. harder                       d. hardest

24. She came to school ……….. and had to stand outside for 15 minutes.

a. late                       b. lately                         c. latest                         d. latter

25. He was ……………. successful with the business.

a. complete              b. completion               c. completeness          d. completely

26. I ……….. everything will be all right soon.

a. hope                     b. hopes                       c. hoping                       d. hoped

27. I often …………….. up early in the morning.

a. gets                      b. getting                       c. got                                       d. get

28. Lan ……………. you some minutes ago.

a. phones                          b. phoning                    c. phoned                     d. phone

29. Don’t ……….. the door open when you go out.

a. leave                    b. leaves                       c. leaving                      d. left

30. David’s school ……….. is very bad this term.

a. report                             b. period                       c. day                                      d. semester

31. The …………. this year are longer and more difficult than those last year.

a. schools                b. notebooks                          c. time                           d. lessons

32. Our friends are more ……………… than us .

a. difficult                 b. intelligent                            c. easy                          d. tall