Posts Tagged ‘đề thi vào lớp 6 trần đại nghĩa’

ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 6 TRƯỜNG THPT TRẦN ĐẠI NGHĨA MÔN TOÁN NĂM HỌC 2010-2011

Câu 1: ( 2 điểm )

a. Tính : A= ( 20,5 x 0,25 + 18,225 x 5 ) : 0,05

b. Tính:

Câu 2 : ( 2 điểm )

Tìm ba số tự nhiên biết rằng có một số có 3 chữ số; một số có 2 chữ số, một số có 1 chữ số, đồng thời biết trung bình cộng 3 số đó là 37.

Câu 3 : ( 2 điểm )

Cho phân số 25/37. Hãy tìm số tự nhiên a sao cho đem mẫu số của phân số đã cho trừ đi a và giữ nguyên tử số thì được phân số mới có giá trị là 5/6.

Câu 4: ( 2 điểm )

Tìm hai số sao cho nếu lấy 2/3 của tổng hai số đó trừ đi hiệu số hai số đó thì được 32. Còn nếu lấy 1/2 hiệu số của hai số đó nhân với 6 thì bằng tổng của hai số đó.

Câu 5: ( 2 điểm )

a. Một thửa đất hình tam giác có chiều cao là 12m. Nếu kéo dài đáy thêm 5m thì diện tích sẽ tăng thêm bao nhiêu mét vuông?

b. Một thửa ruộng hình vuông nếu tăng số đo cạnh thêm 3m thì diện tích sẽ tăng thêm 99m2. Hãy tính diện tích thửa ruộng ban đầu khi chưa tăng độ dài cạnh.

Nguồn: www.boiduongvanhoa.com

ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 6 TRƯỜNG THPT TRẦN ĐẠI NGHĨA MÔN TOÁN NĂM HỌC 2009-2010

Câu 1: ( 2 điểm )

a. Tính A = ( 4,53 x 0,2 + 6,165b x 3 ) : 2,5

b. Tính

Câu 2: ( 2 điểm )

Một người bán hàng bán lần thứ nhất 1/4 số trứng, lần thứ hai bán 2/5 số trứng thì còn lại 21 quả trứng. Hỏi người đó bán bao nhiêu quả trứng và mỗi lần bán bao nhiêu quả?

Câu 3: ( 2 điểm )

Cho hai phân số 7/9 và 5/11. Hãy tìm phân số a/b sao cho đem mỗi phân số đã cho trừ đi phân số a/b thì được 2 phân số mới có tỷ số là 5.

Câu 4: ( 2 điểm )

Ba người thợ làm chung nhau một công việc thì sau 3 giờ sẽ xong. Nếu người thứ nhất làm một mình thì sau 8 giờ sẽ xong công việc đó và người thứ hai làm một mình thì phải 12 giờ mới xong. Hỏi người thứ ba làm một mình công việc đó thì sau mấy giờ mới xong?

Câu 5: ( 2 điểm )

Một thửa đất hình tam giác có đáy là 25m. Nếu kéo dài đáy thêm 5m thì diện tích sẽ tăng thêm 50 m2. Tính diện tích thửa đất khi còn chưa mở rộng.

Nguồn: www.boiduongvanhoa.com

ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 6 TRƯỜNG THPT TRẦN ĐẠI NGHĨA MÔN TOÁN NĂM HỌC 2008-2009

Câu 1: ( 2 điểm )

a. Tính A= ( 2,721 : 0,25 + 6,165 : 2,5 ) x 1,25

b. Tính:

Câu 2: ( 2 điểm )

Một người bán vải bán lần thứ nhất 1/5 tấm vải, lần thứ 2 bán 4/7 chỗ vải còn lại thì tấm vải chỉ còn 12m. Hỏi tấm vải dài bao nhiêu mét?

Câu 3: ( 2 điểm )

Cho hai phân số 7/11 và 1/5. Hãy tìm phân số a/b sao cho đem mỗi phân số đã cho cộng với phân số a/b thì được 2 phân số mới có tỷ số là 3.

Câu 4: ( 2 điểm )

Hai người thợ làm chung một công việc thì sau 6 giờ sẽ xong. Nếu như một mình người thứ nhất làm công việc ấy thì mất 9 giờ mới xong. Hỏi nếu người thứ hai làm một mình công việc đó thì phải mất mấy giờ mới xong?

Câu 5: ( 2 điểm )

Một thửa đất hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 8m. Nếu tăng cả chiều dài và chiều rộng thêm 4m thì diện tích thửa đất sẽ tăng thêm 264 m2. Tính diện tích của thửa đất ấy.

Nguồn: www.boiduongvanhoa.com

ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 6 TRƯỜNG THPT TRẦN ĐẠI NGHĨA MÔN TOÁN NĂM HỌC 2007-2008

Câu 1: ( 2 điểm)

a. Tính A= ( 2,872 x 0,25 + 2,166 : 0,1 ) x 0,05

b. Tính:

Câu 2: ( 2 điểm )

Hai số tự nhiên có tổng bằng 694. Hãy tìm 2 số ấy biết rằng nếu đem số lớn chia cho số bé thì được thương là 4 và dư là 64.

Câu 3: ( 2 điểm )

Một hình chữ nhật nếu giảm chiều dài 1/7 độ dài của nó thì phải tăng chiều rộng thêm bao nhiêu để cho diện tích hình chữ nhật không đổi?

Câu 4: ( 2 điểm )

Ba bạn Thủy, Hồng, Loan làm bài kiểm tra toán và được tổng số điểm của ba bạn là 28 điểm. Tìm điểm riêng của mỗi bạn biết điểm của bạn Hồng cao hơn điểm của hai bạn kia và biết điểm của ba bạn đều là số tự nhiên.

Câu 5: ( 2 điểm )

Cho phân số 34/41. Hãy tìm số tự nhiên m biết rằng nếu bớt m ở tử số và thêm m ở mẫu số của phân số trên thì ta được một phân số mới và nếu rút gọn phân số này thì được phân số 2/3

 

Nguồn: www.boiduongvanhoa.com

ĐỀ THI MÔN TOÁN VÀO LỚP 6 TRƯỜNG THPT TRẦN ĐẠI NGHĨA NĂM HỌC 2006-2007

Câu 1: ( 2 điểm)

a. Tính A= (0,872 : 4,36 + 9,156 : 3.27 ) x 1,56 – 0,34×2

b. Tính:

và viết kết quả dưới dạng hỗn số

Câu 2: ( 2 điểm)

Ba số tự nhiên có tổng bằng 72. Hãy tìm ba số ấy biết 1/4 số thứ nhất bằng 1/3 số thứ hai và bằng 1/5 số thứ ba.

Câu 3: ( 2 điểm)

Sân trường hình chữ nhật có chu vi là 110m. Tính diện tích sân trường biết rằng nếu bớt chiều dài đi 2/3 chiều dài và bớt chiều rộng đi 3/5 chiều rộng thì sân trường thành hình vuông.

Câu 4: ( 2 điểm)

Cha hơn con 32 tuổi. Sau 4 năm nữa thì tuổi cha gấp 3 lần tuổi con. Hỏi tuổi cha và tuổi con hiện nay là bao nhiêu?

Câu 5: ( 2 điểm )

Hai người thợ Thành và Long cùng làm chung một công việc theo dự tính thì 6 ngày làm xong. làm chung được 4 ngày thì Thành bị bệnh phải nghỉ và Long phải làm một mình công việc ấy trong 5 ngày nữa thì mới xong. Hỏi nếu làm một mình cả công việc ấy thì mỗi người phải mất bao nhiêu ngày?

 

Nguồn: www.boiduongvanhoa.com

ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 6 TRƯỜNG THPT TRẦN ĐẠI NGHĨA MÔN TOÁN NĂM HỌC 2005-2006

Câu 1: ( 2 điểm)

Tính:

a)   

b).

Câu 2: ( 2 điểm)

Ba chiếc ô tô chở 136 học sinh đi tham quan. Biết số học sinh đi xe thứ nhất bằng số học sinh đi xe thứ hai và 2/3 số học sinh đi xe thứ nhất bằng 4/5 số học sinh đi xe thứ ba. Hỏi mỗi xe chở bao nhiêu học sinh?

Câu 3: ( 2 điểm)

Một miếng vườn hình chữ nhật có chiều dài bằng 2 lần chiều rộng. Nếu tăng chiều rộng thêm 2m thì diện tích miếng vườn tăng thêm 12m2. Hỏi diện tích miếng vườn lúc đầu là bao nhiêu?

Câu 4: ( 2 điểm)

HIện nay tuổi cha gấp 4 lần tuổi con và cho đến năm mà tuổi con gấp đôi tuổi con hiện nay thì tổng số tuổi hai cha con là 91. Hỏi tuổi cha hiện nay là bao nhiêu?

Câu 5: ( 2 điểm)

Tìm số tự nhiên có ba chữ số biết rằng số ấy gấp 6 lần số được tạo nên do ta bỏ ra chữ số hàng trăm của nó.

 

Nguồn: www.boiduongvanhoa.com

ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 6 TRƯỜNG THPT TRẦN ĐẠI NGHĨA MÔN TOÁN NĂM HỌC 2004-2005

Câu 1:( 2 điểm )

Tính

a. 39,28 – 11,25 : 3 + 12,36 : 0,4 – 17,25 x 0,3

b. ( 0,872 x 2,5 + 4,578 : 30 ) x 500 – 36,18

Câu 2: ( 2 điểm )

Hai số tiền của Bình và An có tổng là 56 000 đồng. Sau khi Bình đã tiêu 3/4 số tiền của mình và An đã tiêu 2/3 số tiền của mình thì số tiền còn lại của 2 người bằng nhau. Tìm số tiền của mỗi người.

Câu 3 : ( 2 điểm )

Sân trường hình chữ nhật có chu vi 330m. Biết 1/7 chiều dài bằng 1/4 chiều rộng. Tính diện tích sân trường.

Câu 4: ( 2 điểm )

Năm nay con 4 tuổi và kém cha 30 tuổi. Hỏi sau bao nhiêu năm nữa thì hai lần tuổi cha bằng bảy lần tuổi con?

Câu 5 : ( 1 điểm )

Tìm hai phân số biết rằng nếu lấy phân số thứ nhất cộng với phân số thứ hai thì được 11/15 và lấy phân số thứ nhất chia cho phân số thứ 2 thì được 6/5.

Câu 6: ( 1 điểm )

Tìm ba số tự nhiên có tổng là 96 biết rằng 1/4 số thứ nhất thì bằng 1/3 số thứ hai và bằng 1/5 số thứ ba.

 

Ngùôn: www.boiduongvanhoa.com