BTVN ngày 23/06/2012

I-     Odd one out :

11:A.sit                B. book                C. open                D. close

 

12:A. live             B. open                C. twelve              D. come

 

13:A. pencil                   B. teacher             C. eraser               D. pen

 

14:A. where                    B. what                C. this                  D. how

 

15:A. desk            B. table                 C. classroom        D. board

 

16:A.cat               B. dog                  C. fish                  D. chicken

 

17:A. teacher        B. chair                C. doctor              D. nurse

 

18:A. in                B. at                     C. grade                D. on

 

19:A. we               B. she                             C. me                    D. his

 

20:A. first             B. seven               C. second             D. fifth

 

II) Hãy khoanh tròn trước đáp án đúng để hoàn thành câu ( 2,5 Ms ).

 

     1. I’m ………………… I’d like some noodles.

            a. thirsty                                  b. hungry                                             c. empty

     2. There is ………………… water in the bottle.

            a. any                                       b. many                                               c. some

     3. What’s he doing ? => He’s ………………………………………………….

            a.swims                                  b.swimming                                         c.swim

     4. We go to the movies …………………. Sunday evening

            a. to                                         b. at                                                     c. on

     5. It’s very ………………….. in the winter

            a. cold                                     b. hot                                                   c. cool

     6. They are doing ………………………. homework at the moment.

            a. them                                                b. theirs                                               c. their

     7. He sometimes …………………… to pop music.

            a. listens                                  b. reads                                                c. watches

     8. How …………….. is a sandwich ? => It’s 2.000 dong.

            a. many                                    b. much                                               c. old

     9. How ………………… does she go joing ? => Every evening.

            a. many                                    b. much                                               c. often

     10. ……………………. is the weather like in the summer ?

            a. what                                                b. which                                              c. how

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d người thích bài này: